Cmentarz - Parafia Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin cmentarza parafialnego
Kościół  zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie  spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa:  miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo,  dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu  Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.
Cmentarz  jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i  uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują  tutaj na dzień zmartwychwstania.

1.  Cmentarz w Bielsku Podlaskim, znajdujący się przy ul. Wojska Polskiego,  Słowackiego i Dubiażyńskiej jest własnością Parafii Miłosierdzia Bożego.
2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika, którym jest kościelny.
3. Cmentarz jest otwarty od godz. 6.00 do nastania zmroku.
4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
5.  Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie lub  wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora cmentarza.
6. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobie.
7. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
8.  Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się  z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy  przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
9. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.
10.  Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego  miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
11.  Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia  rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako  rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
12.  Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed  upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania,  chyba że zainteresowania osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści  opłaty (tzw. Pokładne) lub za miejsce na cmentarzu pobierane zawsze po  upływie 20 lat.
13. Dysponent  grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej  troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego  obejścia.
14. Przez grób zwykły  (ziemny) rozumie się grób nie murowany, stanowiący dół, do którego  chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
15. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepienie.
16.  Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu  lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać  powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie,  niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.
17.  Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru,  granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą  przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także  utrudniać dostępu do innych grobów.
18.  Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na  cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika,  likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie  ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.
19.  Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt  ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu  musi posiadać zgodę administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o  uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
20.  Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia  szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika,  odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
21. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.
22.  Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u Ks.  Proboszcza, u którego można zasięgnąć również informacji dotyczących  spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.
23. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 października 2013 r.
                                                                                                               Administrator cmentarza
Odsłon tej strony:4786
 
Szukaj na tej stronie
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego